•  
  • نزاع
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار نزاع ده ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   72.02 کیلوبایت
   2آمار نزاع ده ماهه سال 1397
   pdf
   181.07 کیلوبایت
   3آمار نزاع نه ماهه سال 1397
   pdf
   180.94 کیلوبایت
   4آمار نزاع هشت ماهه سال1397 استانها
   pdf
   70.88 کیلوبایت
   5آمار نزاع هشت ماهه سال 1397
   pdf
   180.81 کیلوبایت
   6آمار نزاع هفت ماهه سال 1397
   pdf
   180.64 کیلوبایت
   7آمار نزاع شش ماهه سال 1397
   pdf
   180.76 کیلوبایت
   8آمار نزاع پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.91 کیلوبایت
   9نزاع سه ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.86 کیلوبایت
   10نزاع چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   180.05 کیلوبایت
   11نزاع
   pdf
   31.01 کیلوبایت