•  
  • نزاع
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار نزاع یکساله سال 1397
   pdf
   181.6 کیلوبایت
   2آمار نزاع یازده ماهه سال 1397
   pdf
   181.27 کیلوبایت
   3آمار نزاع ده ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   72.02 کیلوبایت
   4آمار نزاع ده ماهه سال 1397
   pdf
   181.07 کیلوبایت
   5آمار نزاع نه ماهه سال 1397
   pdf
   180.94 کیلوبایت
   6آمار نزاع هشت ماهه سال1397 استانها
   pdf
   70.88 کیلوبایت
   7آمار نزاع هشت ماهه سال 1397
   pdf
   180.81 کیلوبایت
   8آمار نزاع هفت ماهه سال 1397
   pdf
   180.64 کیلوبایت
   9آمار نزاع شش ماهه سال 1397
   pdf
   180.76 کیلوبایت
   10آمار نزاع پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.91 کیلوبایت
   11نزاع سه ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.86 کیلوبایت
   12نزاع چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   180.05 کیلوبایت
   13نزاع
   pdf
   31.01 کیلوبایت