•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار سوختگی هشت ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   79.6 کیلوبایت
   2آمار سوختگی هشت ماهه سال 1397
   pdf
   179.98 کیلوبایت
   3آمار سوختگی هفت ماهه سال 1397
   pdf
   179.92 کیلوبایت
   4آمار سوختگی شش ماهه سال 1397
   pdf
   180.08 کیلوبایت
   5آمار سوختگی پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.57 کیلوبایت
   6سوختگی چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   179.43 کیلوبایت
   7سوختگی سه ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.47 کیلوبایت
   8سوختگی
   pdf
   30.59 کیلوبایت