•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار سوختگی ده ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   79.78 کیلوبایت
   2آمار سوختگی ده ماهه سال 1397
   pdf
   180.4 کیلوبایت
   3آمار سوختگی نه ماهه سال 1397
   pdf
   180.26 کیلوبایت
   4آمار سوختگی هشت ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   79.6 کیلوبایت
   5آمار سوختگی هشت ماهه سال 1397
   pdf
   179.98 کیلوبایت
   6آمار سوختگی هفت ماهه سال 1397
   pdf
   179.92 کیلوبایت
   7آمار سوختگی شش ماهه سال 1397
   pdf
   180.08 کیلوبایت
   8آمار سوختگی پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.57 کیلوبایت
   9سوختگی چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   179.43 کیلوبایت
   10سوختگی سه ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.47 کیلوبایت
   11سوختگی
   pdf
   30.59 کیلوبایت