•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار غرق شدگی ده ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   71.85 کیلوبایت
   2آمار غرق شدگی ده ماهه سال 1397
   pdf
   181.39 کیلوبایت
   3آمار غرق شدگی نه ماهه سال 1397
   pdf
   181.24 کیلوبایت
   4آمار غرق شدگی هشت ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   80.21 کیلوبایت
   5آمار غرق شدگی هشت ماهه سال 1397
   pdf
   181.08 کیلوبایت
   6آمار غرق شدگی هفت ماهه سال 1397
   pdf
   180.97 کیلوبایت
   7آمار غرق شدگی شش ماهه سال 1397
   pdf
   180.99 کیلوبایت
   8آمار غرق شدگی پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   9آمار غرق شدگی چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.81 کیلوبایت
   10غرق شدگی سه ماهه اول 1397
   pdf
   180.06 کیلوبایت
   11غرق شدگی
   pdf
   30.88 کیلوبایت