• اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
   آدرس: اصفهان، فلکه فیض
   کد پستی: 8165875735
   تلفن: تلفن: 3-36619501
   فکس: فاکس:36616310
   پیامک: پیامک:50002115
   پست الکترونیک:
   ساعات کاری: ساعت ملاقات مردمی مدیرکل: روزهای دوشنبه ساعت 12-10
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *