• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال 1397 تعداد 80هزار و 114نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل ...

   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت ماهه سال جاری 35نفر (2زن و 33مرد) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ...

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات 15و 16 آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی ...

  • فرم ها و فرآیندها