• کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در فروردین ماه سال 1398در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در فروردین ماه سال 1398در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در فروردین ماه سال 1398در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در فروردین ماه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، یک نفر (مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 2 نفر (مرد) بوده کاهش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در فروردین ماه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، یک نفر (مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 2 نفر (مرد) بوده کاهش داشته است.

   همچنین در سال 98 آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل 22 نفر، ( 7زن و 15 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (15 نفر شامل 9 زن و 6 مرد) افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: