• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در هشت ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در هشت ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در هشت ماهه سال جاری

   در هشت ماهه سال جاری تعداد سی هزار و 8 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع33 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   در هشت ماهه سال جاری تعداد سی هزار و 8 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند. این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع33 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 10 هزار و 212 نفر زن و 19 هزار و 796 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 27 هزار و 143 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 8 هزار و 551 نفر زن و 18 هزار و 592 نفر مرد بوده اند.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: