• افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال 1397 تعداد 80هزار و 114نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 25 هزار و 653 نفر زن و54 هزار و 460 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 6.5 درصد افزایش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال 1397 تعداد 80هزار و 114نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 25 هزار و 653 نفر زن و54 هزار و 460 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 6.5 درصد افزایش داشته است.

   در مهر ماه سال جاری 11 هزار و 746نفر (3592زن و 8154 مرد ) در حوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که نسبت به مهر ماه سال گذشته 15.6 دهم درصد افزایش داشته است.

   اجساد معاینه شده دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در هفت ماهه سال جاری 2064مورد ( 443زن و1621مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ( 1987مورد شامل 411زن و1576مرد) بوده معادل 3.9 درصد افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: