• افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 56 هزار و 974 نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 18 هزار و 368 نفر زن و 38 هزار و 606 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4.3درصد افزایش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 56 هزار و 974 نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 18 هزار و 368 نفر زن و 38 هزار و 606 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4.3درصد افزایش داشته است.

   در مرداد ماه سال جاری 12 هزار و 832نفر (4068زن و 8764 مرد ) در حوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.9 دهم درصد کاهش داشته است.

   اجساد معاینه شده دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در پنج ماهه اول سال جاری 1450مورد ( 285زن و1165مرد )بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که (1429 مورد شامل 283زن و 1146 مرد) بوده معادل 1.5 درصد کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: