FA | EN | AR
يکشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٥
جمع بازديدكنندگان امروز: 60
جمع بازديدها تاكنون: 498604
افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال 1395
آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال 1395 در استان اصفهان افزایش یافت.
افزایش آمار معاینات سرپایی در نه ماهه سال 1395
آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال 1395 افزایش یافت.
افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در نه ماهه سال 95
آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال 1395 افزایش یافت.
‏‏‏‏1395/10/26 » افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در نه ماهه سال 95
‏‏‏‏1395/10/26 » افزایش آمار معاینات سرپایی در نه ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/10/26 » افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/10/18 » عکس روز
‏‏‏‏1395/10/18 » کاهش آمار پرونده های رسیدگی به قصور پزشکی در کمیسون های پزشکی قانونی
‏‏‏‏1395/10/18 » کاهش آمار غرق شدگی در هشت ماهه سال 1395 در استان اصفهان
‏‏‏‏1395/10/18 » افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان
‏‏‏‏1395/10/12 » عکس روز
‏‏‏‏1395/10/12 » کاهش آمار مراجعین نزاع در هشت ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/10/12 » افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هشت ماهه سال 1395
‏‏‏‏1395/10/12 » افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال 95

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: اصفهان، فلكه فيض کدپستی: 8165875735
تلفن: 6613426، دورنگار: 6616310،
پیام کوتاه: 20001372